Ešte stále máme zopár voľných miest v Batoľatkove

CENNÍK

Cenník je platný od 01.09.2017

TYP STAROSTLIVOSTI Cena (€)
Celodenná AKCIA 300€ / mesiac
Zápisné 30
PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Zápisné je potrebné uhradiť najneskôr v deň podania prihlášky, v opačnom prípade je prihláška neplatná. Zápisné bude odrátané z najbližšieho mesačného poplatku. Ak dieťa do zariadenia nenastúpi, zápisné vrátené nebude.
 • Úhradu mesačného poplatku (paušál + strava) je potrebné uskutočniť najneskôr do 5. dňa daného mesiaca, v ktorom dieťa navštevuje zariadenie.
 • Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti.
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadení (choroba, dovolenka a pod.) sa poplatok nevracia. Rodič je povinný stravu odhlásiť do 8.00 hod.
 • Súčasťou nástupu do zariadenia je týždenný 2-hodinový adaptačný pobyt zdarma (po vyplnení prihlášky).
 • Pre deti s vlastnou stravou (mlieko, Beba, a pod.) strava nie je účtovaná a zabezpečuje ju rodič.
 • Prevádzková doba, počas ktorej sa poskytuje starostlivosť, je od 7.00 do 16.30 hod.
 • V prípade ukončenia dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný o tomto skutku informovať zariadenie písomne 30 dní vopred. V opačnom prípade je povinný plniť si povinnosti vyplývajúce z dohody a uhradiť poplatok aj za nasledujúci mesiac, v ktorom už dieťa nebude zariadenie navštevovať.
 • V prípade, že mesačný poplatok nebude z akéhokoľvek dôvodu uhradený v predpísanom termíne (dovolenka, choroba a iné), dohoda o opatrovaní sa bude považovať za ukončenú a dieťa nebude prijaté.
RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Súkromné zariadenie Detské jasle BATOĽATKOVO nespadá do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR, preto zamestnaný rodič dieťaťa do 3 rokov má možnosť čerpať štátom poskytovaný príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,- eur mesačne + režijné náklady 20,- eur.

Pri umiestnení dieťaťa do Detských jasličiek BATOĽATKOVO môže rodič o tento príspevok požiadať príslušný obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti v zmysle zákona 561/2008 z.z. Rodič výdavky vynaložené na opateru dieťaťa dokladuje potvrdením o úhrade, ktoré vystavuje zariadenie jaslí, kde je dieťa umiestnené. Príslušný úrad uhrádza rodičovi, prípadne zákonnému zástupcovi dieťaťa príspevok mesačne.

Rodič pre príslušný úrad predkladá:

 • vyplnenú žiadosť
 • rodný list dieťaťa
 • zmluvu medzi rodičom a zariadením jaslí